Majetkové priznania volených orgánov

 ÚSTAVNÝ ZÁKON z 26. mája 2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
  upravuje

 
 - nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností,
 -  povinnosti a obmedzenia pre verejného funkcionára na účel zamedzenia vzniku rozporu osobného
    záujmu verejného funkcionára s verejným záujmom pri výkone verejnej funkcie a
 - zodpovednosť verejného funkcionára za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených
   týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré možno verejnému funkcionárovi za také nesplnenie alebo
   porušenie povinností alebo obmedzení uložiť.
Na základe tohto zákona sú verejní funkcionári, ktorými sú aj volení zástupcovia mestskej časti, povinní zverejniť svoje majetkové priznanie. 
 

 

VZOR - Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov verejných pomerov verejného funkcionára.pdf 

VZOR - Oznámenie verejného funkcionára po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1 roka).pdf 

Elektronické služby obce

 

Úradné hodiny obecného úradu:

PONDELOK nestránkový deň
UTOROK 7,00 - 11.30
STREDA 7,00 - 11.30
ŠTVRTOK 7,00 - 11.30
PIATOK nestránkový deň

 

 

 

 

Obec Podkylava je členom 

ZMO, región JE Jaslovské Bohunice

Kontakt

Obecný úrad Podkylava Podkylava 6
Podkylava
91616
Tel.: 00421-32-7786173
Mobil: 0905 402 817
podkylava@mail.t-com.sk